Kawasaki-Riders On Tour


Simon und Werner


Simon und Werner auf Tour in der Schweiz
Simon und Werner bei einer Samstagsausfahrt in der Schweiz

Simon am Klausen-Pass
Am Klaussen-Pass

Susten-Pass
Simon und Werner am Susten-Pass

Susten-Pass
Simon und Werner am Susten-Pass
 


BACK